Algemeen Reglement 2022-2023

ARTIKEL 1 INSCHRIJVING
Inschrijving in onze club gebeurt via onze website: www.turnkringdt.be/inschrijvingen
Elk lid dient zich jaarlijks via de website in te schrijven.
Nieuwe leden krijgen twee proeflessen, zij dienen zich vòòr de derde les in te schrijven via de website. Indien zij de derde les niet zijn ingeschreven, kunnen zij niet mee turnen.
Leden die zich herinschrijven dienen zich voor de eerste les in te schrijven. Indien zij voor de eerste les niet zijn ingeschreven verliezen zij hun voorrangsplek in de groep.

ARTIKEL 2 BETALING
Alles aangaande inschrijving en betaling verloopt via tessa@turnkringdt.be, gelieve dit adres dus toe te voegen bij uw contacten zodat dit niet in spam terecht komt.
Leden ontvangen na de inschrijving op de website via het opgegeven mail adres een factuur met de betalingsgegevens.
Het lidgeld wordt voor het volledige seizoen betaald.
Er is echter wel de mogelijkheid om een afbetalingsplan te vragen. Dit kan aangevraagd worden via tessa@turnkringdt.be
Betaalde lidgelden kunnen NIET teruggevorderd worden, indien men na betaling van het ligeld besluit te stoppen.
Wanneer de betaling van het lidgeld niet in orde is op de vervaldag van de factuur, zal de gymnast niet meer aan de les mogen deelnemen

ARTIKEL 3 LIDGELD
Het lidgeld omvat zowel het lesgeld, de verzekering als de nodige kledij.
Wanneer men in meerdere afdelingen turnt, betaalt men de duurste afdeling plus 35 euro per bijkomende afdeling.
Bij een iedere inschrijving, wordt er bovenop het lidgeld een administratieve kost van 35 euro aangerekend.
Wie na de kerstvakantie of na de paasvakantie pas inschrijft, zal een aangepast tarief voor het lidgeld krijgen. Dit is terug te vinden op de website.

ARTIKEL 4 TEGEMOETKOMINGEN
Leden hebben recht op een formulier van de mutualiteit om daar geld terug te trekken, deze kunnen ze zelf downloaden op de Gymfed-website.
Leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dienen een klevertje binnen te brengen.

ARTIKEL 5 HOUDING EN GEDRAG
Een gymnast wordt geacht om eerst een jaar basisturnen te volgen. Dit in een van de volgende groepen: Kleuters, Gymkids, Gymtopia, Gymstars of Toestelturnen 14++.

Indien een gymnast niet kan komen trainen dan wordt verwacht dat hij/zij de leiding hiervan verwittigt. Dit kan ook via de desbetreffende facebook-pagina’s.
Indien de gymnast meerdere keren na elkaar afwezig is zonder verwittiging, krijgt hij hier een melding over, indien men na deze melding niet gereageerd heeft, of nog steeds ongewettigd afwezig is, kan hij uit het ledenbestand geschrapt worden, zonder financiele compensatie. Dit om mensen op onze wachtlijst ook een kans te geven.
Iedere gymnast wordt gevraagd minstens 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn, zodat de leiding stipt met de les kan beginnen.
Te laat binnen komen zonder geldige reden, kan gevolgen hebben voor de gymnast. Afspraken hieromtrent gebeuren aan het begin van het seizoen met de leiding.
De gymnasten worden ook verondersteld tot het einde van de les aanwezig te blijven (uitzonderingen kunnen besproken worden met hun leiding).
Gymnasten die geen les hebben verlaten onmiddellijk de zaal , zodat volgende lessen niet gestoord worden.
Iedere gymnast helpt mee met het klaarzetten van de toestellen/leggen van de matten VOOR de les en met het opruimen/leegmaken van de zaal NA de les.
De gymnasten mogen enkel trainen en de zaal betreden wanneer hun leiding aanwezig is. Is de leiding door onvoorziene omstandigheden afwezig en is de zaal toch open … ook dan blijft de gymnast uit de zaal! Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die buiten de lessen gebeuren. Trainen zonder begeleiding is dus NIET toegestaan.
Ouders, toeschouwers of supporters zijn in de zaal NIET toegelaten. Dit stoort sowieso de gymnast en zorgt onbewust voor afleiding. Indien dit toch het geval is moet de respectievelijke leiding ze de deur wijzen zonder uitzonderingen hierop te maken.
Gebruik van gsm tijdens de les is niet toegelaten.
Eten en frisdranken zijn niet toegelaten in de zaal, enkel water in hersluitbare flesjes is toegestaan.
Als er tijdens de les een pauze wordt ingelast waarbij de gymnasten de zaal verlaten dan wordt na de pauze alles wat vuilgemaakt is opgeruimd en proper gemaakt.
Leden die zich schuldig maken aan diefstal, handgemeen of andere vergrijpen van deze aard, worden geschorst of ontslagen. Van onze leden wordt respect verwacht tegenover leiding en mede gymnasten. Mondelinge en schriftelijke scheldpartijen en andere onbeleefdheden zullen niet getolereerd worden en kunnen aanleiding zijn tot ontslag uit de vereniging.

ARTIKEL 6: TURNFEEST, DEMO’S EN WEDSTRIJDEN
Van ieder lid wordt verwacht dat zij deelnemen aan het turnfeest en kringkampioenschap.
Wedstrijdgymnasten worden geacht deel te nemen aan de voor hen openstaande wedstrijden.
Wanneer een specialisatieafdeling deelneemt aan demo’s dan worden de leden verondersteld aan deze demo’s mee te doen.

ARTIKEL 7: Varia
Elk lid kan het algemeen reglement op de website terugvinden. Zij die geen toegang hebben tot internet/computer kunnen vragen voor een papieren versie.
Er zullen tijdens het sportjaar geen wijzigingen aan dit algemeen reglement worden toegebracht zonder uiterlijke vermelding hiervan.

Laatst gewijzigd : 29 juni 2023